Statuten

Artikel 1 – NAAM EN ZETEL –  De vereniging draagt de naam: “Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken” afdeling Soest. Zij heeft haar zetel in de gemeente Soest.

Artikel 2 – DOEL

2.1 De vereniging heeft ten doel: a. Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en dat te bevorderen door het organiseren van cursussen in theoretisch en praktisch onderricht en dit onderricht theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen; b. Het aanschaffen en ter beschikking stellen van lesmaterialen en EHBO-materialen voor de hulpverlening; c. Het bijdragen tot preventie van ongevallen; Alles op te vatten in de ruimste zin des woord. 

2.2 Zij tracht dit doel te bereiken door het benutten van alle wettige middelen die niet in strijd zijn met de statuten van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken te Maarn.

Artikel 3 – DUUR De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 – LEDEN

4.1. De vereniging kent leden én ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid, worden/wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

4.2.  Gewone leden zijn zij, die zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

4.3.  Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 5 – LIDMAATSCHAP

5.1  Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

5.2 Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. Aan het erelidmaatschap zijn geen andere rechten verbonden dan bij of krachtens deze statuten toegekend.

5.3  Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar of vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

terug index

Artikel 6. – SCHORSING

6.1 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een onbepaalde periode, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7. OPZEGGING

7.1 Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; b. door opzegging van het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting (royement). 

7.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, ten laatste in de maand november. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

7.3 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn gemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke (te eniger tijd) door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).

7.4  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste – in ieder geval binnen een week nadat de ontzetting is uitgesproken – van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

7.5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

7.6 In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dat artikel bepaalde.

Artikel 8 – GELDMIDDELEN

8.1 De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, donaties, subsidies, collectes, rente, eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen en uit eventuele andere toevallige baten.

8.2Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. 

8.3 De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten om een erelid vrij te stellen van contributie-betaling.

Artikel 9 – DONATEURS – Donateurs van de vereniging zijn zij, die zich bereid verklaren de vereniging met een jaarlijkse bijdrage te steunen.

Artikel 10 – BESTUUR

10.1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

10.2  De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd, met dien verstande, dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds in functie door de algemene vergadering gekozen.

10.3 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

10.4  De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 

10.5  Jaarlijks treedt een/derde van de bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

terug index

Artikel 11 – TAKEN

11.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

11.2Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris van het bestuur gezamenlijk, kunnen de vereniging in- en buiten rechte vertegenwoordigen. Na daartoe binnengekomen schriftelijke machtiging van het bestuur vertegenwoordigt de voorzitter of bij diens ontstentenis de secretaris de vereniging bij rechtsprocedures. 

11.3 Het bestuur, alsmede voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 2 bedoeld door een schriftelijke gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande, dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi, zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen. 

11.4 Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren of huren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

11.5 Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk – in ieder geval binnen vier weken – een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

11.6 Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies. Vaste commissies, waaronder de kascommissie, worden benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 12 – ALGEMENE VERGADERING

12.1 Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. In de algemene vergadering komen onder meer aan de orde: a. notulen van de vorige vergadering; b. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid; c. het jaarverslag van het gevoerde financieel beheer, onder overlegging van een staat van baten en lasten; d. het verslag van de kascontrolecommissie; e. de begroting van baten en lasten van het nieuwe verenigingsjaar; f. de verkiezing van nieuwe bestuurs- en commissieleden; g. plannen en voorstellen van het bestuur voor het nieuwe verenigingsjaar; h. voorstellen van leden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. 

12.2  De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende- casus quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

12.3  Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.  

12.4  Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge van de penningmeester. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, dan benoemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, de neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel

13. 1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van eenentwintig dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, mét de te behandelen agendapunten.

13.2 Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

13.3 Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen eenentwintig dagen nadat dit verzoek door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeen roept.

Artikel 14 – STEMRECHT

14.1  Alle leden en ereleden – zie artikel 4 lid 1 – hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, met dien verstande, dat een lid daarbij slechts als gemachtigde van één ander lid kan optreden. 

14.2  Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenote(o)t(e) of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 

14.3  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 

14.4  Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.  

14.5 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die bij de eerste stemming het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en/of met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. 

14.6 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

terug index

Artikel 15.1 De voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger leidt de vergaderingen. Bij hun afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden, aan te wijzen door het bestuur, als leider der vergadering optreden. 

15.2  Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden, die door de volgende algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering worden ondertekend.

Artikel16 – STATUTENWIJZIGING

16.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering zal tenminste eenentwintig dagen bedragen. 

16.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld aan alle leden toegezonden. 

16.3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar ten minste twee/derden van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Is niet twee/derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na een week of in ieder geval binnen vier week daarna een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 17. Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18

18.1  De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Voor het compareren bij het verlijden van desbetreffende akte is ieder bestuurslid bevoegd.18.2  De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welke gebied de vereniging haar woonplaats heeft.

Artikel 19. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van een gelijke beperking.

Artikel 20 – ONTBINDING EN VEREFFENING

20.1 Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen waarin tenminste drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

20.2  Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen, doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen. 

20.3  Bij de oproeping van de in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste een en twintig dagen bedragen. 

20.4 Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 

20.5 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. 

20.6 Na de ontbinding blijft voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

terug index

Artikel 21. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging treedt niet in werking dan dat daarop de schriftelijke goedkeuring van het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken is verkregen.

Artikel 22 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT

22.1 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de wijze van benoeming van bestuursleden, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

22.2 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden van de vereniging.

22.3  Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

SLOTBEPALING – In alle gevallen waarin de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. Deze statuten zijn op 26 maart 1991 vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging en na goedkeuring door het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken op 27 november 1991 bij notariële akte verleden ten kantore van mr. H.H. Elferink, notaris ter standplaats Soest en mede ondertekend door het bestuur.